رضویس. م., سیادتس., مهدیزادهم., موحدیانب., هاشمی نیاد., Razavi, S. M., Siadat, S., Mehdizadeh, M., Movahedian, B. و Hasheminia, D. (2012) “بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات بافت شناسی نسوج اطراف دندان‌های عقل نهفته”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(2), صص 162-171. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/494 (دسترسی: 4ژوئن2023).