مقاره عابدا., ضیاءپ., يقينيج., پورمرادیب., Moghareh Abed, A., Zia, P., Yaghini, J. و Pourmoradi, B. (2012) “خمیردندان: مروری بر انواع، اجزاي تشکیل دهنده و عوارض احتمالی آن‌ها”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(2), صص 183-204. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/495 (دسترسی: 4دسامبر2021).