شیخیم., زوارر., ملکیو., Sheikhi, M., Zavar, R. و Maleki, V. (2012) “مقایسه كارايي سه تکنیک پرتونگاری پری ‌اپیکال در تفکیک ریشه‌های دندان مولر دوم فک بالا و حذف همپوشاني با قوس گونه‌ای”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(3), صص 229-234. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/497 (دسترسی: 3دسامبر2021).