صالحیپ., حیدریس., خواجهف., Salehi, P., Heidari, S. و Khajeh, F. (2012) “بررسی رابطه مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در تصاویر لترال سفالوگرام بالغین”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(3), صص 244-250. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/504 (دسترسی: 2دسامبر2021).