عاطفتم., بهشتیم., خاموردیز., کسراییش., Atefat, M., Beheshti, M., Khamverdi, Z. و Kasraei, S. (2012) “تأثیر درمان سطحی با لیزر CO2 بر استحکام باند اولیه کامپوزیت رزین به زیرکونیا”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(3), صص 213-220. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/509 (دسترسی: 2دسامبر2021).