غلیانیپ., حاجی صادقیس., مختاریح. ا., Ghalyani, P., Hajisadeghi, S. و Mokhtari, H. (2012) “بررسی شیوع و علایم بالینی زبان جغرافیایی در زنان باردار”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(3), صص 251-259. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/510 (دسترسی: 3دسامبر2021).