رفيع زادهم., محرريم., خسرويك., مشرف جواديف., خروشيم., Rafizadeh, M., Moharreri, M. R., Khosravi, K., Moshref-Javadi, F. و Khoroushi, M. (2012) “مروری بر نانوكامپوزيت‌ها”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(3), صص 269-290. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/511 (دسترسی: 7دسامبر2021).