اخوانع., شفیعی رادا., مهدیزادهم., موسویس. ب., مدرسیج., Akhavan, A., Shafiei Rad, E., Mehdizadeh, M., Mousavi, S. B. و Modaresi, J. (2012) “بررسی رادیواپسيتي یک نوع ماده جديد پرکننده ریشه دندان (NREFM) به همراه دو نوع رادیواپسي فایر و مقایسه آن‌ها با Pro- root MTA و سمان پرتلند”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(3), صص 221-228. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/512 (دسترسی: 3دسامبر2021).