مهدی پورم., اسلامیح., تقوی زنوزع., بابالوز., Mehdipour, M., Eslami, H., Taghavi Zenooz, A. و Babaloo, Z. (2013) “بررسی مقایسه‌ای میزان IgG، IgM و IgA سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی تبریز”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(3), صص 232-241. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/515 (دسترسی: 2دسامبر2021).