دیهیمیپ., توکلیپ., کشانیف., هاشم زادهز., Deihimy, P., Tavakoli, P., Keshani, F. و Hashemzadeh, Z. (2012) “کیست‌های ادنتوژنیک حفره دهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(4), صص 376-408. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/523 (دسترسی: 29ژانویه2022).