رخشانو., کاویانیر., مکی نژادس. ع., Rakhshan, V., Kaviani, R. و Mackinejad, S. A. (2013) “بررسي فراوانی تارودونتیسم در بیماران دندان‌پزشکی مراجعه كننده به دو مرکز رادیوگرافی در شهر تهران (1390-۱۳۸۸)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(3), صص 259-265. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/530 (دسترسی: 2دسامبر2021).