پیمانیع., بخشیح., آثارس., کشاورزس., Peimani, A., Bakhshi, H., Assar, S. و Keshavarz, S. (2012) “تأثير استفاده از نوعی دهان‌شویه ایرانی بر روی برخي عوارض پس از جراحی دندان‌هاي عقل نهفته”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 409-416. doi: https://doi.org/10.48305/v8i5.544.