اخوانع., تاجمیرریاحیف., مهدی زادهم., شاه ناصریا. م., Akhavan, A., Tajmir Riahi, F., Mehdizadeh, M. و Shahnaseri, A. (2012) “بررسی رادیواپاسیتی Calcium aluminate α aluminate و Wollastonite calcium α aluminate با استفاده از دو نوع رادیواپاسی فایر و مقایسه آن‌ها با Pro-root MTA و سمان پرتلند”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 417-424. doi: https://doi.org/10.48305/v8i5.545.