رضویانح., برکتینب., محمدی سپه‌وندس., Razavian, H., Barekatain, B. و Mohammadi Sepahvand, S. (2012) “بررسی اثر موسیقی بر میزان درد، اضطراب و فشارخون بیماران تحت درمان ریشه دندان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 425-432. doi: https://doi.org/10.48305/v8i5.547.