هاشمي‌پورم. ا., منصوریم., Hashempour, M. و Mansouri, M. (2012) “الگو و موارد ارجاع بيماران به متخصصين دندان‌پزشکي (بیماری‌های دهان، فك و صورت، جراحی دهان، فک و صورت و پريودنتيكس) توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 433-443. doi: https://doi.org/10.48305/v8i5.548.