ساعتچیم., عارفیا., نواییه., Saatchi, M., Arefi, A. و Navaei, H. (2012) “بررسی الگوی تجویز داروهای آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه دندان‌ها توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 444-452. doi: https://doi.org/10.48305/v8i5.549.