عمرانیع., برکتینم., حسن لیا., عبدالملکیم., Omrani, A., Barekatain, M., Hasanli, E. و Abdolmaleki, M. (2012) “مقایسه روش آنتروپومتری و تصویر دیجیتالی در ارزیابی نسبت‌های صورتی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 453-462. doi: https://doi.org/10.48305/v8i5.550.