زماني ناصرآ., فرهادين., جعفرين., خرميل., شکرانهع., Zamani Naser, A., Farhadi, N., Jafari, N., Khorrami, L. و Shokraneh, A. (2012) “مقایسه اثر محلول‌های روشن کننده و روش دیجیتال غیر مستقیم در بهبود کیفیت تشخیصی کلیشه‌های پری اپیکال تیره”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 463-469. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/551 (دسترسی: 18می2022).