زماني ناصرآ., فرهادين., جعفرين., خرميل., شکرانهع., Zamani Naser, A., Farhadi, N., Jafari, N., Khorrami, L. و Shokraneh, A. (2012) “مقایسه اثر محلول‌های روشن کننده و روش دیجیتال غیر مستقیم در بهبود کیفیت تشخیصی کلیشه‌های پری اپیکال تیره”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 463-469. doi: https://doi.org/10.48305/v8i5.551.