صادقیانس., آتش پورح., عباسی بروجنیم., اثناعشرین., Sadeghian, S., Atashpour, H., Abasi, M. و Esnaashari, N. (2012) “رابطه ناهنجاری‌های دندانی- فکی با مفاهیم ارزیابی از خویشتن و خودپنداری در دانشجویان شهر اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 470-479. doi: https://doi.org/10.48305/v8i5.552.