مقدسا. و Moghaddas, O. (2012) “درمان و مدیریت بیماری‌های اطراف ایمپلنت”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 480-490. doi: https://doi.org/10.48305/v8i5.553.