رضویانس. ح., خزاعیص., کاظمیش., سیدیس. م., Razavian, S. H., Khazaei, S., Kazemi, S. و Sayedi, S. M. (2012) “بره موم زنبور عسل و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 491-501. doi: https://doi.org/10.48305/v8i5.554.