رئیسیانش., غلیانیپ., بابادیف., Reiesian, S., Ghalyani, P. و Babadi, F. (2012) “بررسی بافت‌شناسی اثر تزریق داخل صفاقی دگزامتازون و هیدروکورتیزون بر التهاب مفصل گیجگاهی- فکی در موش آزمایشگاهی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(6), صص 552-559. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/556 (دسترسی: 18می2022).