مهديزادهم., فقيهيانا., Mehdizadeh, M. و Faghihian, E. (2012) “بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر Cone-Beam computed tomography و لترال سفالومتری دیجیتال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(6), صص 567-575. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/558 (دسترسی: 7آگوست2022).