خدائیانن., صبوحيم., عطائیا., Khodaeian, N., Sobouhi, M. و Ataei, E. (2013) “مروری بر آملوژنزیس ایمپرفکتا و روش‌های درمانی آن”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(7), صص 695-705. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/573 (دسترسی: 1اکتبر2023).