نیلچیانف., جباری فرس. ا., لاریجانیم., نوائيه., Nilchian, F., Jabbarifar, S. E., Larijani, M. و Navaei, H. (2013) “بررسی تأثیر سلامت دهان و دندان کودکان بر کیفیت زندگی خانواده در شهرستان آمل در سال 1390”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(7), صص 662-668. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/574 (دسترسی: 2جولای2022).