نیلچیانف., جباری فرس. ا., اخوانع., غفاری فارسانیم., Nilchian, F., Jabbarifar, S. E., Akhavan, A. و Ghafari Farsani, M. (2013) “بررسی دلایل بروز انواع آسیب‌های دندانی در کودکان 7 تا 12 ساله شهر اصفهان بر اساس پرونده‌های شرکت بیمه ایران در یک دوره دو ساله”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(7), صص 622-628. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/575 (دسترسی: 7آگوست2022).