حکمتیانا., حقیقتع., علویس. ر., Hekmatian, E., Haghighat, A. و Alavi, S. R. (2013) “بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(7), صص 669-675. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/576 (دسترسی: 19ژانویه2022).