خادمیع., فرهادین., شکرانهع., Khademi, A., Farhadi, N. و Shokraneh, A. (2013) “شوینده‌ها در درمان ریشه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(6), صص 576-586. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/579 (دسترسی: 21ژانویه2022).