اکبریم., ولایتی مقدمف., احمدیا., Akbari, M., Velayati Moghadam, F. و Ahmadi, A. (2013) “بررسي عوامل مؤثر بر سطح جیوه ادرار دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی شهر مشهد در یک دوره زمانی یک‌ساله”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(7), صص 652-661. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/584 (دسترسی: 7جولای2022).