هاشمی نیاد., موحدیانب., هاشم زهیه., قضاویه., ناظریر., Hasheminia, D., Movahedian, B., Hashemzehi, H., Ghazavi, H. و Nazeri, R. (2013) “بررسي فراوانی نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران دارای شکستگی‌های جمجمه، فك و صورت در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان الزهرا (س)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(1), صص 11-17. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/616 (دسترسی: 4دسامبر2022).