غفاریر., صادقیانس., کریمیص., حاجی جعفری انارکیع., Ghafari, R., Sadeghian, S., Karimi, S. و HajiJafari Anaraki, A. (2013) “بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(2), صص 162-168. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/632 (دسترسی: 21ژانویه2022).