مقدسح., مقدسا., Moghaddas, H. و Moghaddas, O. (2013) “مروری بر تأثیر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(3), صص 273-283. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/654 (دسترسی: 2دسامبر2021).