دیهیمیپ., امجدیم., شیرانیس., کلانتریم., جعفریم., Deyhimi, P., Amjadi, M., Shirani, S., Kalantari, M. و Jafari, M. (2013) “ضایعات متعدد ژانت سل گرانولوما مرتبط با هیپر پاراتیروئیدیسم ثالثیه: گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(3), صص 284-291. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/655 (دسترسی: 7دسامبر2021).