حکمتیانا., جلایی اسفندآبادیس. و., Hekmatian, E. و Jalaie Esfandabadi, S. V. (2013) “بررسی توانایی دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني بر اساس رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در سال تحصیلی 92-1391”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(3), صص 266-272. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/656 (دسترسی: 3دسامبر2021).