مهدی زادهم., بنیانیانن., Mehdizadeh, M. و Bonyanian, N. (2013) “بررسی تأثیر حذف نویز از رادیوگرافی دیجیتال بر ارزیابی تحلیل‌های اپیکالی ریشه دندان به صورت in vitro”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(3), صص 226-231. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/660 (دسترسی: 3دسامبر2021).