سید معلمیز., مرادیش., Saied Moallemi, Z. و Moradi, S. (2013) “مقدمه: هدف اين مطالعه، بررسی نگرش و عملکرد نسبت به رفتارهای پرخطر و ایمن و ارتباط آن با آسیب‌های فک و صورت در موتور سواران شهر اصفهان در سال 1390 بود. مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعی بر روی 385 موتور سوار که به طور تصادفی از پنج میدان پر تردد انتخاب گردید”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(3), صص 251-258. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/661 (دسترسی: 3دسامبر2021).