حكمتيانا., سيدياحسينا., Hekmatian, E. و Sayedyahossein, A. (2013) “بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین فاصله سوراخ مندیبل نسبت به پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(3), صص 242-250. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/662 (دسترسی: 3دسامبر2021).