موسویح., محمدی پورح., غلامیآ., Mousavi, H., Mohammadipour, H. و Gholami, A. (2013) “تأثیر بلیچینگ و زیباندینگ بر آزاد‌سازی یونی و نمای میکروسکوپ الکترونی آمالگام‌های دارای ساختار ذره‌ای کروی و مخلوط”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(3), صص 216-225. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/663 (دسترسی: 7دسامبر2021).