بحرانیف., درفشیر., مزارعیف. ا., همتیح., Bahrani, F., Derafshi, R., Mazarei, F. و Hemati, H. (2013) “بررسی تأثیر سندبلاست و کاربرد پرایمر بر استحکام اتصال آکریل به فریم ورک پلاک تکه‌ای کروم- کبالت با طرح‌های نردبانی و مشبک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(4), صص 312-320. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/691 (دسترسی: 2دسامبر2021).