اکبریم., شریفیم., مقدسم. ج., Akbari, M., Sharifi, M. و Moghaddas, M. (2013) “بررسی آزمایشگاهی استحکام شکست دندان‌های ثنایای بالای ترمیم شده با سه نوع پست فایبر گلاس”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(4), صص 349-357. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/693 (دسترسی: 2دسامبر2021).