عبدی نیانم., فاضلیانن., Abdinian, M. و Fazelian, N. (2013) “بررسی میزان بزرگ‌نمایی افقی و عمودی تصاویر پانورامیک آنالوگ در نواحی مختلف دو فک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(4), صص 321-328. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/694 (دسترسی: 3دسامبر2021).