رضویس. م., جعفریم., خالصیس., Razavi, S. M., Jafari, M. و Khalesi, S. (2013) “راهکارهای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان دهان در مطب دندان‌پزشکی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(4), صص 378-392. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/695 (دسترسی: 1اکتبر2023).