شیرانیم. ج., مشرفر., بهرامیم., خواجه پورح., Shirani, M., Mosharraf, R., Bahrami, M. و Khajehpour, H. (2013) “تأثیر انواع الگوهای اکلوژنی بر میزان فشار وارد بر بافت‌های حمایت کننده دنچر”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(4), صص 293-302. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/696 (دسترسی: 7دسامبر2021).