غفاریر., خبیریم., رفیعیانم., خرمیا., نیکزادش., Ghafari, R., Khabiri, M., Rafieian, M., Khorrami, E. و Nikzad, S. (2013) “تعیین میزان اشعه پراکنده اطراف دستگاه رادیوگرافی دندانی قابل حمل (PORT-X-II)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(4), صص 329-336. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/697 (دسترسی: 3دسامبر2021).