شیرانیف., سخائی منشم., Shirani, F. و Sakhaiemanesh, M. (2013) “تأثیر ترکیبات رمینرالیزه کننده بر تغییر رنگ مینای سالم و ضایعات سفید”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(4), صص 358-368. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/698 (دسترسی: 15آگوست2022).