خادمیع., خادمین., شادمهرا., Khademi, A., Khademi, N. و Shadmehr, E. (2013) “روش‌های جدید کنترل و درمان دندان‌های بیرون افتاده از فک (Complete avulsion): مقاله بازآموزی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(4), صص 369-377. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/699 (دسترسی: 4دسامبر2021).