برکاتس., جوانم., دهقانح. ا., حبیبیا. ا., Barakat, S., Javan, M., Dehghan, H. و Habibi, E. (2013) “ارزیابی ارگونومیکی وضعیت بدن(Posture) در حین کار به روش ارزیابی سریع تمامی اندام‌های بدن و شیوع اختلالات اسکلتی–عضلانی در دانشجویان دندان‌پزشکی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(5), صص 423-432. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/721 (دسترسی: 12آگوست2022).