غليانيپ., قاسمي تودشكچويهم., Ghalyani, P. و Ghasemi Tudeshkchuye, M. (2014) “بررسی سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک‌اسید در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 10(5), صص 345-352. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/839 (دسترسی: 21ژانویه2022).