نیلچیانف., اخلاقین., گنجیص., Nilchian, F., Akhlaghi, N. و Ganji, S. (2014) “بررسی آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان از علت پیشگیری و درمان‌های رایج تروماهای دندانی در سال 92”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 10(5), صص 370-381. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/842 (دسترسی: 7جولای2022).