خادمیع., شادمهرا., خادمین., Khademi, A., Shadmehr, E. و Khademi, N. (2014) “بررسی اثر طول دندان بر شکست بی‌حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندان‌های آسیای اول و دوم”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 11(1), صص 24-32. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/874 (دسترسی: 19ژانویه2022).